Algemene Voorwaarden Roland Real Estate

Laats bijgewerkt: 1 juni 2023

Artikel 1 – Definities

De onderneming: Roland Real Estate
Gebruiker: de persoon die zich heeft geregistreerd op de website van Roland Real Estate
Registratie: het aanmeldingsproces van een Gebruiker via het registratieformulier op onze website.
Bezichtiging: De gelegenheid voor de Gebruiker om de onroerende zaak voorafgaand aan het uitbrengen van een bod te bekijken en te inspecteren.
Bod: het geldbedrag dat door de Gebruiker wordt geboden op de onroerende zaak met als doel een koopovereenkomst tot stand te brengen met de verkoper.
Verkoper: de persoon in wiens opdracht de onroerende zaak wordt verkocht.
Koopovereenkomst: de overeenkomst tussen koper en verkoper.
Koopprijs: Het totale bedrag dat de koper verschuldigd is aan de verkoper voor de aankoop van een onroerende zaak inclusief het hoogste (toegewezen) bod op de woning verhoogd met de vergoeding voor de verkoopkosten die door de verkoper zijn gemaakt.
Koop: De juridische overeenkomst waarbij een woning wordt verkocht aan een koper in ruil voor een geldbedrag, waarbij de eigendom van de woning wordt overgedragen van de verkoper naar de koper.
Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze regels en voorwaarden zijn van toepassing op alle verkooptransacties voor onroerende zaken die georganiseerd worden door Roland Real Estate, op alle biedingen daarop, op elke inschrijving van een Gebruiker, evenals op alle gerelateerde handelingen die gepaard gaan met de koop of verkoop ervan. Eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarden die door Gebruiker gehanteerd worden, worden uitdrukkelijk afgewezen.
Deze regels en voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen hebben betrekking op de dienstverlening van Roland Real Estate en alle daarmee verband houdende handelingen vanaf het moment van inwerkingtreding. Deze aanpassingen worden gecommuniceerd via de website van Roland Real Estate.
Door zich te registreren bevestigt de Gebruiker uitdrukkelijk dat hij instemt met de toepasselijkheid van deze regels en voorwaarden, volledig op de hoogte is van hun inhoud en ermee akkoord gaat. Bovendien bevestigt de Gebruiker dat hij instemt met en volledig op de hoogte is van de inhoud van het Privacybeleid.
Deze regels en voorwaarden zijn van toepassing op de verhouding tussen Roland Real Estate en de Gebruiker, alsook op de verhouding tussen de Gebruiker en de verkoper.
Artikel 3 – Dienstverlening & organisatie

Roland Real Estate draagt de verantwoordelijkheid voor het organiseren, voorbereiden en uitvoeren van de verkoop. Als zodanig heeft Roland Real Estate de bevoegdheid om biedingen te negeren, één of meerdere Gebruikers uit te sluiten van de verkoop, vergissingen bij biedingen en/of toewijzingen te corrigeren, zonder dat de Gebruiker hieraan rechten kan ontlenen, en andere noodzakelijke maatregelen te nemen naar eigen oordeel.
Artikel 4 – Transactie

De website van Roland Real Estate maakt gebruik van een bezichtigings- en biedingssysteem waarvoor Gebruikers zich dienen te registreren via het registratieformulier op de website. Voor registratie is een geldig e-mailadres vereist, en de Gebruiker dient meerderjarig te zijn. Na succesvolle registratie kan de Gebruiker biedingen plaatsen op één of meerdere onroerende zaken die door Roland Real Estate zijn vermeld.
Gebruikers hebben de mogelijkheid om de onroerende zaak te bezichtigen en inspecteren voordat ze een bod uitbrengen. Indien een Gebruiker geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, is dit volledig op eigen verantwoordelijkheid en risico. De verkoper zal minimaal één bezichtiging organiseren waarop de Gebruiker de gelegenheid krijgt om het huis te bezichtigen.
Elk bod is onder voorbehoud en kan worden herroepen. De koopovereenkomst komt pas tot stand op het moment dat deze schriftelijk is ondertekend door zowel de verkoper als de Gebruiker/koper en rechtsgeldig is.
Tijdens het uitbrengen van het bod geeft de Gebruiker aan welke ontbindende voorwaarden van toepassing zijn op het bod.
Wanneer de verkoper beslist welk bod geaccepteerd wordt zal Roland Real Estate zo snel mogelijk hierover duidelijkheid verschaffen en de Gebruiker wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Daarna zal er zo snel mogelijk een Koopovereenkomst worden opgesteld.
De verkoper heeft het recht om biedingen om welke reden dan ook niet te accepteren. Tevens kan de verkoper besluiten de verkoop niet door te laten gaan, deze eerder te beëindigen, te verlengen of een nieuw verkoopproces te starten.
Roland Real Estate treedt niet op als partij bij de Koopovereenkomst, maar fungeert uitsluitend als bemiddelaar namens de verkoper om de totstandkoming van de Koopovereenkomst te faciliteren.
Artikel 5 – Platformkosten

Als er een Koopovereenkomst tot stand komt tussen de koper en verkoper, is de koper verantwoordelijk voor de betaling van de verkoopkosten van de onroerende zaak. Deze verkoopkosten worden duidelijk weergegeven tijdens het biedingsproces en bestaan uit een vast bedrag, namelijk de Platformkosten. Het geboden bedrag wordt in euro’s uitgedrukt en is inclusief de verkoopkosten, waarbij de BTW eveneens is inbegrepen.
Het totale bedrag van de koopsom (het toegewezen bod vermeerderd met de vergoeding voor de verkoopkosten van de verkoper), evenals eventuele kosten en belastingen met betrekking tot roerende zaken en andere kosten, dient vóór de eigendomsoverdracht te worden gestort op de derdengeldenrekening van de notaris.
Artikel 6 – Aansprakelijkheid

De gegevens op de website zijn slechts indicatief en dienen uitsluitend te worden beschouwd als vrijblijvende advertenties. De weergegeven foto’s geven een momentopname weer, en de daadwerkelijke situatie kan hiervan afwijken. Indien er onduidelijkheden zijn over de verstrekte informatie op de website, kunt u contact opnemen met Roland Real Estate. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de verkoopdocumentatie op de website is samengesteld, kan Roland Real Estate niet garanderen dat deze informatie juist en volledig is.
Roland Real Estate sluit hierbij elke aansprakelijkheid uit voor directe en/of indirecte schade die op enige wijze is ontstaan. Deze schade omvat, maar is niet beperkt tot, schade als gevolg van het gebruik van de website van Roland Real Estate, inclusief de juistheid, afwezigheid, actualiteit, gebreken, virussen en/of vergelijkbare bestanden en programma’s die voortvloeien uit het bezoek aan de website en deelname aan het transactie- en biedingsproces. Roland Real Estate aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke schade en sluit alle aansprakelijkheid uit in de ruimste zin van de wet.
De aansprakelijkheid van Roland Real Estate is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. In geen geval zal Roland Real Estate aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan wat door de verzekering wordt gedekt.
Artikel 7 – Verwerking persoonsgegevens

Roland Real Estate verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker in overeenstemming met haar dienstverlening. Voor gedetailleerde informatie hierover verwijzen we naar het privacybeleid. Door registratie op de website van Roland Real Estate geeft de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
Artikel 8 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.